اخبار, امنیت,

خودکار شدن Sync و همگام سازی در کروم