مدیریت آسان ماشین مجازی با ابزار libguestfs – قسمت دوم

دسته بندی: آموزش, لینوکس
مدیریت آسان ماشین مجازی با ابزار libguestfs

این مطلب در دو بخش نوشته شده است. بخش اول در اینجا

 virt-copy-out: فایل و دایرکتوری‌های داخل ماشین مجازی را به بیرون از ماشین کپی می‌کند.

#virt-copy-out -d name /home/ /home/back_up
#virt-copy-out -a image.vm /home/ /home/back_up

 virt-df: فضای خالی ماشین مجازی را نشان می‌دهد.

#virt-df domname
#virt-df [--options] -d domname
#virt-df [--options] -a disk.img

مثالی از عملکرد برنامه:

#virt-df -a vm
Filesystem              1K-blocks    Used Available Use%
vm:/dev/sda1              330215   119878   193288  37%
vm:/dev/sda5              2879612   361160  2372176  13%
vm:/dev/sda6              1412048   93520  1246800  7%
vm:/dev/sda8              238986    6175   220472  3%
vm:/dev/sda9              2913876   69964  2695896  3%

 virt-v2v: ماشین‌های مجازی Xen و یا VMware را به KVM تبدیل می‌کند.

virt-p2v: اطلاعات یک سیستم فیزیکی را برای اجرا بروی KVM تبدیل می‌کند.

guestmount: فایل سیستم ماشین مجازی مهمان را در سیستم میزبان مونت می‌کند. با توجه به اینکه یک ایمیج ممکن است شامل چند پارتیشن باشد با پارامتر ‎-m پارتیشنی که می‌خواهیم مونت کنیم را مشخص می‌کنیم. همچنین با استفاده از پارامتر ‎-i به صورت خودکار پارتیشن‌ها شناسایی شده و مونت می‌شوند.

#guestmount [--options] -a disk.img -m device [--ro] mountpoint
#guestmount [--options] -a disk.img -i [--ro] mountpoint
#guestmount [--options] -d name -i [--ro] mountpoint

چند مثال:

پارتیشن روت را از مسیر ‎/dev/VG/LV و پارتیشن ‎/boot را از مسیر ‎/dev/sda1 در دایرکتوری ‎/mnt مونت می‌کنیم.

#guestmount -a linux.img -m /dev/VG/LV -m /dev/sda1:/boot --ro /mnt

همه پارتیشن‌های ایمیج guest به صورت خودکار شناسایی و در ‎/mnt مونت می‌شوند.

#guestmount -a guest.img -i --ro /mnt

برای از حالت مونت خارج کردن پارتیشن‌ها از دستور guestunmount به صورت زیر استفاده می‌کنیم.

#guestunmount /mnt

نکته: نوشتن در ماشین مجازی که روشن است ممکن است باعث خراب شدن و از دست رفتن اطلاعات شود. بنابراین بهتر است در هنگام مونت کردن ماشین مجازی که روشن است فایل سیستم را با پارامتر –ro بصورت فقط خواندنی مونت کنیم.

virt-filesystems: فایل سیستم‌ها و پارتینش‌های موجود در یک ماشین مجازی را لیست می‌کند.

#virt-filesystems [--options] -d domname
#virt-filesystems [--options] -a disk.img

مثال:

#virt-filesystems -a vm.img 
/dev/sda1
/dev/sda5
/dev/sda6
/dev/sda8
/dev/sda9

 virt-resize: با این ابزار می‌توانیم یک ایمیج و یا دیسک ماشین مجازی را کوچک و یا بزرگ کنیم.

#virt-resize [--resize /dev/sdaN=[+/-]<size>[%]] [--expand /dev/sdaN] [--shrink /dev/sdaN] [--ignore /dev/sdaN] [--delete /dev/sdaN] [...] indisk outdisk

 virt-win-reg: با استفاده از این دستور می‌توانیم رجیستری ویندوز در ماشین مجازی را ویرایش کنیم.

#virt-win-reg domname 'HKLM\Path\To\Subkey'
#virt-win-reg domname 'HKLM\Path\To\Subkey' name
#virt-win-reg domname 'HKLM\Path\To\Subkey' @
#virt-win-reg --merge domname [input.reg ...]
#virt-win-reg [--options] disk.img ... # instead of domname

 guestfish: 

یک ابزار خط فرمانی و شل است که با استفاده از توابع کتاب‌خانه‌ای و API های libguestfs فایل‌سیستم ماشین‌مجازی را بررسی و ویرایش می‌کند.

 

#guestfish

 

برای استفاده از guestfish کافی است دستور را در ماشین مهمان وارد کنیم و دستورات با به صورت ویزارد وارد کنیم.

#guestfish 
Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for
editing virtual machine filesystems.
Type: 'help' for help on commands
   'man' to read the manual
   'quit' to quit the shell
><fs>

بعد از ورود به شل guestfish می‌توانیم دستورات را وارد کنیم. بع عنوان مثال با add-ro disk.img یک ایمیج را به صورت فقط خواندنی اضافه می‌کنیم.

><fs> add-ro vm.img
><fs> run
><fs> mount /dev/vda1 /
><fs> ls /root
.aptitude
.bashrc
.profile
><fs> exit

در حال حاظر guestfish ۵۰۲ دستور متفاوت را پشتیبانی می‌کند. لیست این دستورات را در لینک زیر مشاهده می‌کنید.

  Command       Description
help         display a list of commands or help on a command
quit         quit guestfish
acl-delete-def-file delete the default POSIX ACL of a directory
acl-get-file     get the POSIX ACL attached to a file
acl-set-file     set the POSIX ACL attached to a file
add-cdrom      add a CD-ROM disc image to examine
add-domain      add the disc(s) from a named libvirt domain
add-drive      add an image to examine or modify
add-drive-ro     add a drive in snapshot mode (read-only)
add-drive-ro-with-if add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use
add-drive-with-if  add a drive specifying the QEMU block emulation to use
alloc        allocate and add a disc file
aug-clear      clear Augeas path
aug-close      close the current Augeas handle
aug-defnode     define an Augeas node
aug-defvar      define an Augeas variable
aug-get       look up the value of an Augeas path
aug-init       create a new Augeas handle
aug-insert      insert a sibling Augeas node
aug-load       load files into the tree
aug-ls        list Augeas nodes under augpath
aug-match      return Augeas nodes which match augpath
aug-mv        move Augeas node
aug-rm        remove an Augeas path
aug-save       write all pending Augeas changes to disk
aug-set       set Augeas path to value
available      test availability of some parts of the API
available-all-groups return a list of all optional groups
base64-in      upload base64-encoded data to file
base64-out      download file and encode as base64
blkid        print block device attributes
blockdev-flushbufs  flush device buffers
blockdev-getbsz   get blocksize of block device
blockdev-getro    is block device set to read-only
blockdev-getsize64  get total size of device in bytes
blockdev-getss    get sectorsize of block device
blockdev-getsz    get total size of device in 512-byte sectors
blockdev-rereadpt  reread partition table
blockdev-setbsz   set blocksize of block device
blockdev-setro    set block device to read-only
blockdev-setrw    set block device to read-write
btrfs-device-add   add devices to a btrfs filesystem
btrfs-device-delete remove devices from a btrfs filesystem
btrfs-filesystem-balance balance a btrfs filesystem
btrfs-filesystem-resize resize a btrfs filesystem
btrfs-filesystem-sync sync a btrfs filesystem
btrfs-fsck      check a btrfs filesystem
btrfs-set-seeding  enable or disable the seeding feature of device
btrfs-subvolume-create create a btrfs snapshot
btrfs-subvolume-delete delete a btrfs snapshot
btrfs-subvolume-list list btrfs snapshots and subvolumes
btrfs-subvolume-set-default set default btrfs subvolume
btrfs-subvolume-snapshot create a writable btrfs snapshot
canonical-device-name return canonical device name
cap-get-file     get the Linux capabilities attached to a file
cap-set-file     set the Linux capabilities attached to a file
case-sensitive-path return true path on case-insensitive filesystem
cat         list the contents of a file
checksum       compute MD5, SHAx or CRC checksum of file
checksum-device   compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device
checksums-out    compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory
chmod        change file mode
chown        change file owner and group
command       run a command from the guest filesystem
command-lines    run a command, returning lines
compress-device-out output compressed device
compress-out     output compressed file
config        add qemu parameters
copy-device-to-device copy from source device to destination device
copy-device-to-file copy from source device to destination file
copy-file-to-device copy from source file to destination device
copy-file-to-file  copy from source file to destination file
copy-in       copy local files or directories into an image
copy-out       copy remote files or directories out of an image
copy-size      copy size bytes from source to destination using dd
cp          copy a file
cp-a         copy a file or directory recursively
dd          copy from source to destination using dd
debug        debugging and internals
debug-drives     debug the drives (internal use only)
debug-upload     upload a file to the appliance (internal use only)
delete-event     delete a previously registered event handler
device-index     convert device to index
df          report file system disk space usage
df-h         report file system disk space usage (human readable)
disk-format     detect the disk format of a disk image
disk-has-backing-file return whether disk has a backing file
disk-virtual-size  return virtual size of a disk
display       display an image
dmesg        return kernel messages
download       download a file to the local machine
download-offset   download a file to the local machine with offset and size
drop-caches     drop kernel page cache, dentries and inodes
du          estimate file space usage
e2fsck        check an ext2/ext3 filesystem
e2fsck-f       check an ext2/ext3 filesystem
echo         display a line of text
echo-daemon     echo arguments back to the client
edit         edit a file
egrep        return lines matching a pattern
egrepi        return lines matching a pattern
equal        test if two files have equal contents
event        register a handler for an event or events
exists        test if file or directory exists
fallocate      preallocate a file in the guest filesystem
fallocate64     preallocate a file in the guest filesystem
fgrep        return lines matching a pattern
fgrepi        return lines matching a pattern
file         determine file type
file-architecture  detect the architecture of a binary file
filesize       return the size of the file in bytes
filesystem-available check if filesystem is available
fill         fill a file with octets
fill-dir       fill a directory with empty files
fill-pattern     fill a file with a repeating pattern of bytes
find         find all files and directories
find0        find all files and directories, returning NUL-separated list
findfs-label     find a filesystem by label
findfs-uuid     find a filesystem by UUID
fsck         run the filesystem checker
fstrim        trim free space in a filesystem
get-append      get the additional kernel options
get-attach-method  get the attach method
get-autosync     get autosync mode
get-cachedir     get the appliance cache directory
get-direct      get direct appliance mode flag
get-e2attrs     get ext2 file attributes of a file
get-e2generation   get ext2 file generation of a file
get-e2label     get the ext2/3/4 filesystem label
get-e2uuid      get the ext2/3/4 filesystem UUID
get-libvirt-requested-credential-challenge challenge of i'th requested credential
get-libvirt-requested-credential-defresult default result of i'th requested credential
get-libvirt-requested-credential-prompt prompt of i'th requested credential
get-libvirt-requested-credentials get list of credentials requested by libvirt
get-memsize     get memory allocated to the qemu subprocess
get-network     get enable network flag
get-path       get the search path
get-pgroup      get process group flag
get-pid       get PID of qemu subprocess
get-qemu       get the qemu binary
get-recovery-proc  get recovery process enabled flag
get-selinux     get SELinux enabled flag
get-smp       get number of virtual CPUs in appliance
get-tmpdir      get the temporary directory
get-trace      get command trace enabled flag
get-umask      get the current umask
get-verbose     get verbose mode
getcon        get SELinux security context
getxattr       get a single extended attribute
getxattrs      list extended attributes of a file or directory
glob         expand wildcards in command
glob-expand     expand a wildcard path
grep         return lines matching a pattern
grepi        return lines matching a pattern
grub-install     install GRUB 1
head         return first 10 lines of a file
head-n        return first N lines of a file
hexdump       dump a file in hexadecimal
hexedit       edit with a hex editor
hivex-close     close the current hivex handle
hivex-commit     commit (write) changes back to the hive
hivex-node-add-child add a child node
hivex-node-children return list of nodes which are subkeys of node
hivex-node-delete-child delete a node (recursively)
hivex-node-get-child return the named child of node
hivex-node-get-value return the named value
hivex-node-name   return the name of the node
hivex-node-parent  return the parent of node
hivex-node-set-value set or replace a single value in a node
hivex-node-values  return list of values attached to node
hivex-open      open a Windows Registry hive file
hivex-root      return the root node of the hive
hivex-value-key   return the key field from the (key, datatype, data) tuple
hivex-value-type   return the data type from the (key, datatype, data) tuple
hivex-value-utf8   return the data field from the (key, datatype, data) tuple
hivex-value-value  return the data field from the (key, datatype, data) tuple
initrd-cat      list the contents of a single file in an initrd
initrd-list     list files in an initrd
inotify-add-watch  add an inotify watch
inotify-close    close the inotify handle
inotify-files    return list of watched files that had events
inotify-init     create an inotify handle
inotify-read     return list of inotify events
inotify-rm-watch   remove an inotify watch
inspect-get-arch   get architecture of inspected operating system
inspect-get-distro  get distro of inspected operating system
inspect-get-drive-mappings get drive letter mappings
inspect-get-filesystems get filesystems associated with inspected operating system
inspect-get-format  get format of inspected operating system
inspect-get-hostname get hostname of the operating system
inspect-get-icon   get the icon corresponding to this operating system
inspect-get-major-version get major version of inspected operating system
inspect-get-minor-version get minor version of inspected operating system
inspect-get-mountpoints get mountpoints of inspected operating system
inspect-get-package-format get package format used by the operating system
inspect-get-package-management get package management tool used by the operating system
inspect-get-product-name get product name of inspected operating system
inspect-get-product-variant get product variant of inspected operating system
inspect-get-roots  return list of operating systems found by last inspection
inspect-get-type   get type of inspected operating system
inspect-get-windows-current-control-set get Windows CurrentControlSet of inspected operating system
inspect-get-windows-systemroot get Windows systemroot of inspected operating system
inspect-is-live   get live flag for install disk
inspect-is-multipart get multipart flag for install disk
inspect-is-netinst  get netinst (network installer) flag for install disk
inspect-list-applications get list of applications installed in the operating system
inspect-list-applications2 get list of applications installed in the operating system
inspect-os      inspect disk and return list of operating systems found
is-blockdev     test if block device
is-chardev      test if character device
is-config      is in configuration state
is-dir        test if a directory
is-fifo       test if FIFO (named pipe)
is-file       test if a regular file
is-lv        test if device is a logical volume
is-socket      test if socket
is-symlink      test if symbolic link
is-whole-device   test if a device is a whole device
is-zero       test if a file contains all zero bytes
is-zero-device    test if a device contains all zero bytes
isoinfo       get ISO information from primary volume descriptor of ISO file
isoinfo-device    get ISO information from primary volume descriptor of device
kill-subprocess   kill the qemu subprocess
launch        launch the qemu subprocess
lcd         change working directory
lchown        change file owner and group
ldmtool-create-all  scan and create Windows dynamic disk volumes
ldmtool-diskgroup-disks return the disks in a Windows dynamic disk group
ldmtool-diskgroup-name return the name of a Windows dynamic disk group
ldmtool-diskgroup-volumes return the volumes in a Windows dynamic disk group
ldmtool-remove-all  remove all Windows dynamic disk volumes
ldmtool-scan     scan for Windows dynamic disks
ldmtool-scan-devices scan for Windows dynamic disks
ldmtool-volume-hint return the hint field of a Windows dynamic disk volume
ldmtool-volume-partitions return the partitions in a Windows dynamic disk volume
ldmtool-volume-type return the type of a Windows dynamic disk volume
lgetxattr      get a single extended attribute
lgetxattrs      list extended attributes of a file or directory
list-9p       list 9p filesystems
list-devices     list the block devices
list-disk-labels   mapping of disk labels to devices
list-dm-devices   list device mapper devices
list-events     list event handlers
list-filesystems   list filesystems
list-ldm-partitions list all Windows dynamic disk partitions
list-ldm-volumes   list all Windows dynamic disk volumes
list-md-devices   list Linux md (RAID) devices
list-partitions   list the partitions
ll          list the files in a directory (long format)
llz         list the files in a directory (long format with SELinux contexts)
ln          create a hard link
ln-f         create a hard link
ln-s         create a symbolic link
ln-sf        create a symbolic link
lremovexattr     remove extended attribute of a file or directory
ls          list the files in a directory
ls0         get list of files in a directory
lsetxattr      set extended attribute of a file or directory
lstat        get file information for a symbolic link
lstatlist      lstat on multiple files
luks-add-key     add a key on a LUKS encrypted device
luks-close      close a LUKS device
luks-format     format a block device as a LUKS encrypted device
luks-format-cipher  format a block device as a LUKS encrypted device
luks-kill-slot    remove a key from a LUKS encrypted device
luks-open      open a LUKS-encrypted block device
luks-open-ro     open a LUKS-encrypted block device read-only
lvcreate       create an LVM logical volume
lvcreate-free    create an LVM logical volume in % remaining free space
lvm-canonical-lv-name get canonical name of an LV
lvm-clear-filter   clear LVM device filter
lvm-remove-all    remove all LVM LVs, VGs and PVs
lvm-set-filter    set LVM device filter
lvremove       remove an LVM logical volume
lvrename       rename an LVM logical volume
lvresize       resize an LVM logical volume
lvresize-free    expand an LV to fill free space
lvs         list the LVM logical volumes (LVs)
lvs-full       list the LVM logical volumes (LVs)
lvuuid        get the UUID of a logical volume
lxattrlist      lgetxattr on multiple files
man         open the manual
max-disks      maximum number of disks that may be added
md-create      create a Linux md (RAID) device
md-detail      obtain metadata for an MD device
md-stat       get underlying devices from an MD device
md-stop       stop a Linux md (RAID) device
mkdir        create a directory
mkdir-mode      create a directory with a particular mode
mkdir-p       create a directory and parents
mkdtemp       create a temporary directory
mke2fs        create an ext2/ext3/ext4 filesystem on device
mke2fs-J       make ext2/3/4 filesystem with external journal
mke2fs-JL      make ext2/3/4 filesystem with external journal
mke2fs-JU      make ext2/3/4 filesystem with external journal
mke2journal     make ext2/3/4 external journal
mke2journal-L    make ext2/3/4 external journal with label
mke2journal-U    make ext2/3/4 external journal with UUID
mkfifo        make FIFO (named pipe)
mkfs         make a filesystem
mkfs-b        make a filesystem with block size
mkfs-btrfs      create a btrfs filesystem
mklost-and-found   make lost+found directory on an ext2/3/4 filesystem
mkmountpoint     create a mountpoint
mknod        make block, character or FIFO devices
mknod-b       make block device node
mknod-c       make char device node
mkswap        create a swap partition
mkswap-L       create a swap partition with a label
mkswap-U       create a swap partition with an explicit UUID
mkswap-file     create a swap file
mktemp        create a temporary file
modprobe       load a kernel module
more         view a file
mount        mount a guest disk at a position in the filesystem
mount-9p       mount 9p filesystem
mount-local     mount on the local filesystem
mount-local-run   run main loop of mount on the local filesystem
mount-loop      mount a file using the loop device
mount-options    mount a guest disk with mount options
mount-ro       mount a guest disk, read-only
mount-vfs      mount a guest disk with mount options and vfstype
mountpoints     show mountpoints
mounts        show mounted filesystems
mv          move a file
nr-devices      return number of whole block devices (disks) added
ntfs-3g-probe    probe NTFS volume
ntfsclone-in     restore NTFS from backup file
ntfsclone-out    save NTFS to backup file
ntfsfix       fix common errors and force Windows to check NTFS
ntfsresize      resize an NTFS filesystem
ntfsresize-size   resize an NTFS filesystem (with size)
parse-environment  parse the environment and set handle flags accordingly
parse-environment-list parse the environment and set handle flags accordingly
part-add       add a partition to the device
part-del       delete a partition
part-disk      partition whole disk with a single primary partition
part-get-bootable  return true if a partition is bootable
part-get-gpt-type  get the type GUID of a GPT partition
part-get-mbr-id   get the MBR type byte (ID byte) from a partition
part-get-parttype  get the partition table type
part-init      create an empty partition table
part-list      list partitions on a device
part-set-bootable  make a partition bootable
part-set-gpt-type  set the type GUID of a GPT partition
part-set-mbr-id   set the MBR type byte (ID byte) of a partition
part-set-name    set partition name
part-to-dev     convert partition name to device name
part-to-partnum   convert partition name to partition number
ping-daemon     ping the guest daemon
pread        read part of a file
pread-device     read part of a device
pvchange-uuid    generate a new random UUID for a physical volume
pvchange-uuid-all  generate new random UUIDs for all physical volumes
pvcreate       create an LVM physical volume
pvremove       remove an LVM physical volume
pvresize       resize an LVM physical volume
pvresize-size    resize an LVM physical volume (with size)
pvs         list the LVM physical volumes (PVs)
pvs-full       list the LVM physical volumes (PVs)
pvuuid        get the UUID of a physical volume
pwrite        write to part of a file
pwrite-device    write to part of a device
read-file      read a file
read-lines      read file as lines
readdir       read directories entries
readlink       read the target of a symbolic link
readlinklist     readlink on multiple files
realpath       canonicalized absolute pathname
remove-drive     remove a disk image
removexattr     remove extended attribute of a file or directory
rename        rename a file on the same filesystem
reopen        close and reopen libguestfs handle
resize2fs      resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem
resize2fs-M     resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size
resize2fs-size    resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)
rm          remove a file
rm-f         remove a file ignoring errors
rm-rf        remove a file or directory recursively
rmdir        remove a directory
rmmountpoint     remove a mountpoint
rsync        synchronize the contents of two directories
rsync-in       synchronize host or remote filesystem with filesystem
rsync-out      synchronize filesystem with host or remote filesystem
scrub-device     scrub (securely wipe) a device
scrub-file      scrub (securely wipe) a file
scrub-freespace   scrub (securely wipe) free space
set-append      add options to kernel command line
set-attach-method  set the attach method
set-autosync     set autosync mode
set-cachedir     set the appliance cache directory
set-direct      enable or disable direct appliance mode
set-e2attrs     set ext2 file attributes of a file
set-e2generation   set ext2 file generation of a file
set-e2label     set the ext2/3/4 filesystem label
set-e2uuid      set the ext2/3/4 filesystem UUID
set-label      set filesystem label
set-libvirt-requested-credential pass requested credential back to libvirt
set-libvirt-supported-credentials set libvirt credentials supported by calling program
set-memsize     set memory allocated to the qemu subprocess
set-network     set enable network flag
set-path       set the search path
set-pgroup      set process group flag
set-qemu       set the qemu binary
set-recovery-proc  enable or disable the recovery process
set-selinux     set SELinux enabled or disabled at appliance boot
set-smp       set number of virtual CPUs in appliance
set-tmpdir      set the temporary directory
set-trace      enable or disable command traces
set-verbose     set verbose mode
setcon        set SELinux security context
setenv        set an environment variable
setxattr       set extended attribute of a file or directory
sfdisk        create partitions on a block device
sfdiskM       create partitions on a block device
sfdisk-N       modify a single partition on a block device
sfdisk-disk-geometry display the disk geometry from the partition table
sfdisk-kernel-geometry display the kernel geometry
sfdisk-l       display the partition table
sh          run a command via the shell
sh-lines       run a command via the shell returning lines
shutdown       shutdown the qemu subprocess
sleep        sleep for some seconds
sparse        create a sparse disk image and add
stat         get file information
statvfs       get file system statistics
strings       print the printable strings in a file
strings-e      print the printable strings in a file
supported      list supported groups of commands
swapoff-device    disable swap on device
swapoff-file     disable swap on file
swapoff-label    disable swap on labeled swap partition
swapoff-uuid     disable swap on swap partition by UUID
swapon-device    enable swap on device
swapon-file     enable swap on file
swapon-label     enable swap on labeled swap partition
swapon-uuid     enable swap on swap partition by UUID
sync         sync disks, writes are flushed through to the disk image
tail         return last 10 lines of a file
tail-n        return last N lines of a file
tar-in        unpack tarfile to directory
tar-out       pack directory into tarfile
tgz-in        unpack compressed tarball to directory
tgz-out       pack directory into compressed tarball
time         print elapsed time taken to run a command
touch        update file timestamps or create a new file
truncate       truncate a file to zero size
truncate-size    truncate a file to a particular size
tune2fs       adjust ext2/ext3/ext4 filesystem parameters
tune2fs-l      get ext2/ext3/ext4 superblock details
txz-in        unpack compressed tarball to directory
txz-out       pack directory into compressed tarball
umask        set file mode creation mask (umask)
umount        unmount a filesystem
umount-all      unmount all filesystems
umount-local     unmount a locally mounted filesystem
unsetenv       unset an environment variable
upload        upload a file from the local machine
upload-offset    upload a file from the local machine with offset
user-cancel     cancel the current upload or download operation
utimens       set timestamp of a file with nanosecond precision
utsname       appliance kernel version
version       get the library version number
vfs-label      get the filesystem label
vfs-type       get the Linux VFS type corresponding to a mounted device
vfs-uuid       get the filesystem UUID
vg-activate     activate or deactivate some volume groups
vg-activate-all   activate or deactivate all volume groups
vgchange-uuid    generate a new random UUID for a volume group
vgchange-uuid-all  generate new random UUIDs for all volume groups
vgcreate       create an LVM volume group
vglvuuids      get the LV UUIDs of all LVs in the volume group
vgmeta        get volume group metadata
vgpvuuids      get the PV UUIDs containing the volume group
vgremove       remove an LVM volume group
vgrename       rename an LVM volume group
vgs         list the LVM volume groups (VGs)
vgs-full       list the LVM volume groups (VGs)
vgscan        rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes
vguuid        get the UUID of a volume group
wc-c         count characters in a file
wc-l         count lines in a file
wc-w         count words in a file
wipefs        wipe a filesystem signature from a device
write        create a new file
write-append     append content to end of file
write-file      create a file
xfs-admin      change parameters of an XFS filesystem
xfs-growfs      expand an existing XFS filesystem
xfs-info       get geometry of XFS filesystem
xfs-repair      repair an XFS filesystem
zegrep        return lines matching a pattern
zegrepi       return lines matching a pattern
zero         write zeroes to the device
zero-device     write zeroes to an entire device
zero-free-space   zero free space in a filesystem
zerofree       zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem
zfgrep        return lines matching a pattern
zfgrepi       return lines matching a pattern
zfile        determine file type inside a compressed file
zgrep        return lines matching a pattern
zgrepi        return lines matching a pattern
  Use -h / help to show detailed help for a command.

 

حتما بخوانید:  آشنایی با ناپ کامرس بهمراه آموزش نصب تصویری
امتیاز شما

مایلید هر دو هفته یک ایمیل مفید دریافت کنید؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

همچنین شاید دوست داشته باشید!

وردپرس چگونه اطلاعات را ذخیره می کند؟

0
ساختار دیتابیس وردپرس یکی از موارد حیاتی در توسعه وبسایت‌ها و برنامه‌های مبتنی بر این سیستم مدیریت محتوا است. دیتابیس وردپرس اطلاعات مربوط به مطالب،…

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست